NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Budastep VÁROSI JÁTÉKÉLMÉNY elnevezésű nyereményjátékának részvételi feltételei és szabályzata

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 A Budastep városi játékélmény elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a Best steP Guide Szolgáltató Kft. (1145 Budapest, Törökőr u. 61.) (a továbbiakban: ”Szervező”).

1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az SR Marketing s. r. o (Soóky Renáta, székhely: Nová Vieska 243, 943 41 Nová Vieska, Slovakia) (”Lebonyolító”) látja el.

  1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt. 

2.1.1. A https://www.facebook.com/budastep/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) található Budastep elnevezésű Facebook rajongói oldal (a továbbiakban: „Rajongói oldal”) felületén a 3. pontban megnevezett időpontban posztolt felhívásra hozzászólást ír (a továbbiakban: „Hozzászólás”) és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja az Facebook oldalon megadott következő adatait: Facebook regisztrált név, továbbá

2.1.2. a Játékban való részvételével egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint az Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak Játékkal összefüggő, a 7. pontban leírtak szerinti kezeléséhez 

(a továbbiakban együtt: ”Jelentkezés”).

2.2. A  játékra Jelentkezés utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható. Egy Játékos egyszer jelentkezhet a Játékra.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Best steP Guide Szolgáltató Kft., valamint a SR Marketing s. r. o. munkavállalói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói és közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, és közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Facebook regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése, stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Játékra jelentkezések, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Jelentkezések kihirdetésre kerül(nek) a Játék nyertese(i).

2.6. Visszaélés gyanújának esetében a Szervezőnek jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Szervező a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. 

2.7. Szervező kizárólag azokat a Jelentkezéseket tekinti érvényesnek, amelyek a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül kerülnek Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A játékra Jelentkezéssel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

2.9. A Jelentkezéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező és Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Kiíró a Játékos által megadott adatok valóságtartalmáért nem felel.

2.10. A Játékból – a Szervező vagy Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy felhasználónév alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook profilokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.11. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Jelentkezések, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő, illetve a Szervezőtől idegen feliratot és/vagy képet tartalmaznak, (vi) reklám értékűek, (vii) a Szervező jó hírnevét sértik, (vii) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (ix) vagy bármilyen egyéb módon szabály- és/vagy jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Jelentkezéssel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Jelentkezését (hozzászólását) a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.

2.12. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

2.13. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.14. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2023. december 1. napján 10 óra 01 perctől – 2023. december 24. napján 23 óra 59 percig tart.

  1. A JÁTÉK MENETE, NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1. A Szervező a Játék során a 3. pontban megnevezett időpontban a Budastep rajongói oldal falára kiposztolja a Játékfelhívást.  

4.2. A Játékos feladata, hogy a 4.1. pontban említett posztban foglalt feltételek szerint a Szervező által kiírt tematikában írjon hozzászólást a poszthoz. 

4.3. A Játék időtartama alatt beérkezett érvényes Jelentkezések közül a Szervező sorsolás segítségével választja ki a nyerteseket. A szervező 2022. december 5. napján, 2022. deceber 12. napján, 2022.december 19. napján, illetve 2022.december 25. napján, 14 óra 00 perckor 1 (egy)-1 (egy) darab nyertest hirdet.

4.4. Nyeremények: 1 db városi séta utalvány, amely a Budastep bármely városi sétájára beváltható. A Szervező az említett sorsolási napokon 1 (egy)-1 (egy) db nyereményt oszt ki a Játék során.

4.5. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható, és ki nem cserélhető. 

  1. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. A Szervező a nyertesek 4.3 pontban írt kiválasztását követően rögtön értesíti a nyertes Játékost a Facebook rajongói oldalán a nyertes poszt alatt kommentben (”Értesítés”). Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Nyereményt a Lebonyolító juttatja el a nyerteseknek. Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, a nyertesek 5.1 pont szerinti visszaigazolását követő 3 munkanapon napon belül.

5.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Jelentkezést, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Jelentkezésén, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a jelentkező Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

  1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó minden költséget a Szervező viseli. Nyertes a nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait köteles Szervező kérésére megadni.

  1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

7.1.1 Szervező mint adatkezelő, és Lebonyolító mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (Facebook név; nyertesség esetén: teljes név, telefonszám, pontos születési dátum, lakcím, levelezési cím, kép) a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

7.1.2 nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, önként és kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a Szervező címén. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vizsgálatát kezdeményezni vagy bírósághoz fordulni.

7.3. Az adatok kezelője

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a SR Marketing s. r. o. (székhely: Nová Vieska 243 ,943 41 Nová Vieska, Slovakia, E-mail: sooky.renata@gmail.com, Tel.: +36704208500), mint adatfeldolgozó végzi. 

7.4. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 

7.5 Az adatkezelő a Játékosok által megadott adatokat a nem nyertes játékosok esetében a Lebonyolító a Játék lezárását követően törli, a sorsolás eredményét és a nyertesek Személyes Adatait a Játék ellenőrizhetősége érdekében a Nyeremények kiosztását követő 90 napig kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából.

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Jelentkezések, illetve az Értesítés visszaigazolásában foglalt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2. pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.5. Ha a Játékos a Jelentkezése (Facebook hozzászólás) közben bezárja az alkalmazást vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal, illetve a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen.  

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék felfüggesztését és megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

2023.11.29.

Best steP Guide Szolgáltató Kft.